Tin mới nhận - Lich hoc lai he Tai Chuc - Lien Thong - Bang Hai - Điểm thi lại tại chức - bằng hai - liên thông tháng 4/2015 - Điểm học lại lớp riêng môn Cơ kết cấu F1- Lớp CĐ bộ 46-47 Thầy Dũng dạy - Kế hoạch học của các lớp nhu cầu 1, học kỳ 2 năm học 2014-2015 - KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN MÔN HỌC KẾT CẤU BTCT N03 VÀ N09


eCMS - Bộ môn Kết cấu
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 6:38 am ngày 20 tháng 5 năm 2015
Lich hoc lai he Tai Chuc - Lien Thong - Bang Hai

Bo mon giang day nhung lop nhu sau

Điểm thi lại tại chức - bằng hai - liên thông tháng 4/2015
Điểm học lại lớp riêng môn Cơ kết cấu F1- Lớp CĐ bộ 46-47 Thầy Dũng dạy

Bộ môn Kết cấu
BỘ MÔN KẾT CẤU
BỘ MÔN KẾT CẤU
Thông báo
Lich hoc lai he Tai Chuc - Lien Thong - Bang Hai
Bo mon giang day nhung lop nhu sau
Điểm thi lại tại chức - bằng hai - liên thông tháng 4/2015
Điểm học lại lớp riêng môn Cơ kết cấu F1- Lớp CĐ bộ 46-47 Thầy Dũng dạy
Khoa học
BTL - TKMH
SỐ LIỆU BTL MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP VÀ KC BTCT N09
Các bạn lấy số liệu theo link dưới đây: http://www.mediafire.com/download/pjderpytb80s8yp/N09.rar
SỐ LIỆU BTL MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP VÀ KC BTCT N03
SỐ LIỆU BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ KẾT CẤU THÉP lớp N08
Điểm thi
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN MÔN HỌC KẾT CẤU BTCT N03 VÀ N09
Các bạn xem điểm thi theo link dưới đây:
ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KẾT CẤU THÉP N03 VÀ N09
Điểm Thi Môn PTHH Lớp Học Lại Hệ HTKT 16
Thư viện tài liệu
Bảng tra và ví dụ môn học phương pháp phần tử hữu hạn
Bảng tra và ví dụ môn học phương pháp phần tử hữu hạn
Bài tập Cơ kết cấu F2
Bài giảng môn Động lực học công trình
Hợp tác
Hỏi đáp FAQ

Các tin chính

Lich hoc lai he Tai Chuc - Lien Thong - Bang Hai
Cập nhật 20/5/2015

Điểm thi lại tại chức - bằng hai - liên thông tháng 4/2015
Cập nhật 10/4/2015

Điểm học lại lớp riêng môn Cơ kết cấu F1- Lớp CĐ bộ 46-47 Thầy Dũng dạy
Cập nhật 6/4/2015

Kế hoạch học của các lớp nhu cầu 1, học kỳ 2 năm học 2014-2015
Cập nhật 4/2/2015

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN MÔN HỌC KẾT CẤU BTCT N03 VÀ N09
Cập nhật 21/12/2014

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KẾT CẤU THÉP N03 VÀ N09
Cập nhật 19/12/2014

Thông báo lịch học lớp Olympic Cơ học kết cấu
Cập nhật 16/12/2014

Điểm thi lại của sinh viên hệ tại chức, bằng hai, liên thông tháng 12 năm 2014
Cập nhật 13/12/2014

Điểm Thi Môn PTHH Lớp Học Lại Hệ HTKT 16
Cập nhật 3/12/2014

Phòng thi lại hệ Tại chức, Liên thông, Bằng hai tháng 11 năm 2014
Cập nhật 22/11/2014

Gửi trao đổi
Giới thiệu

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1