Báo Quốc tế 3 trường ĐHGTVT - ĐH GT Tây Nam TQ - ĐH Cầu Đường Madi (Nga)
Gửi ngày 21 tháng 3 năm 2017 lúc 3:20 am

(Bộ môn kết cấu) - Các số báo quốc tế hợp tác ba trường : ĐHGTVT - ĐH GT Tây Nam TQ - ĐH Cầu Đường Madi (Nga)

Các số báo quốc tế về Giao thông vận tải hợp tác giữa ba trường :

Science journal of transportation: Especial issue / International cooperation Journals MADI - SWJTU - UTC

- ĐHGTVT - Việt Nam

- ĐH Giao Thông  Tây Nam TQ

- ĐH Cầu Đường Madi (Nga)

Link down : Tìm mục Science journal of transportation: Especial issue / International cooperation Journals MADI - SWJTU - UTC

http://lib.madi.ru/fel/

Cụ thể:


Số 1:   http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel09P001.pdf

Số 2 : http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel10P002.pdf

Số 3 : http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel11P003.pdf

Số 4 : http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel12P004.pdf

Số 5 : http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel15P005.pdf

Số 6 : http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel16P006.pdf

 

 TẠ DUY HIỂN

 


[In trang]    [Đóng]