Tin mới nhận - Thông báo lớp ôn luyện Cơ học kết cấu 2017-2018 - Điểm thi học lại môn Cơ học kết cấu F1 Chính quy K53 - Thông báo lịch học lại lớp riêng Đợt 4 học kỳ 1 (2017-2018) Chinh quy - Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV) - Báo Quốc tế 3 trường ĐHGTVT - ĐH GT Tây Nam TQ - ĐH Cầu Đường Madi (Nga)


Tổng hợp hoạt động nghiên cứu khoa hoc

Tổng hợp hoạt động nghiên cứu khoa hoc


  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

 

 1. Đào Văn Dinh, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Văn Trung  Đề tài NCKH cấp bộ: Dự báo tuổi thọ khai thác của  Công trình cầu bê tông, Mã số CTB2014-04-01, 2014-2015;
 2. Đào Văn Dinh, Tạ Duy Hiển, Nguyễn Ngọc Lâm, Bùi Thanh Quang Đề tài NCKH cấp bộ: Nghiên cứu, phân tích sự làm việc của kết cấu bê tông cốt thép có xét đến sự giảm độ cứng do nứt, B2009 - 04-100, 2011.
 3. Đào Văn Dinh Đề tài NCKH cấp bộ: Một phương pháp tính kết cấu bê tông theo mô hình hệ thanh, B99-35-82, 2002.

 2. Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

 

 1. T.K.Nguyen, D.C.Pham, Equivalent-inclusion approach and effective medium estimates for elastic moduli of two-dimensional suspensions of compound inclusions (SCI), Philosophical Magazine, Volume 94, Issue 36, 2014, Pages 4138-4156, ISSN 1478-6435.

 2. Pham, P.V. and Mohareb, M. (2015a), Nonshear Deformable Theory for Analysis of Steel Beams Reinforced with GFRP Plate Closed-Form Solution, Journal of Structural Engineering, ASCE, accepted for publication in March 3rd 2015.

 3. Hien, Ta-Duy, HC Noh,  "Analytical solution for the dynamic response of functionally graded rectangular plates resting on elastic foundation using a refined plate theory", Applied Mathematical Modeling, 2015.

 4. Pham, P.V. and Mohareb, M. (2014b), Finite-Element Formulations for the Spatial Static Response of Steel Beams Bonded to a GFRP Plate, Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 10.1061/(ASCE) EM.1943-7889.0000862.

 5.     Hien, Ta-Duy, Nguyen Van Thuan, HC Noh, "Eigen Analysis of Functionally Graded Beams with Variable Cross-Section Resting on Elastic Supports and Elastic Foundation", Structural Engineering and Mechanics, Volume 52, Number 5, December 2014.

 6. Bin-Chen Benson Hsiung, Sy-Dan Dao, Prediction of Ground Surface Settlements Caused by Deep Excavations in Sands, Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, 2015, ISSN 0046-5828.

 7. Bin-Chen Benson Hsiung, Sy-Dan Dao, Evaluation of Constitutive Soil Models for Predicting Movements Caused by a Deep Excavation in Sands, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 2014, ISSN 1089-3032.

 8. Pham, P.V. and Mohareb, M. (2014a), A shear deformable theory for the analysis of steel beams reinforced with GFRP plates, Thin-Walled Structures, 85, 165-182.

 9. Trung - Kien Nguyen, Vincent Monchiet, Guy Bonnet, A Fourier based numerical method for computing the dynamic permeability of  periodic porous media, European Journal of Mechanics - B/Fluids, Volume 37, January, February 2013, Pages 90-98, ISSN: 0997-7546.

 10. Hien Ta-Duy, HC Noh, Exact solutions for infinite uniform lamina composite beam, COSEIK, April.12-13, 2012

 11.  Hien Ta-Duy, Nguyen Van Thuan, HC Noh, Free vibration of functionally graded beams with varying cross section on elastic foundation and spring supports, COSEIK. April 12-13, 2012

 12. TD Hien, HC Noh, Closed-form solution for the dynamic response of functionally graded rectangular plates using a classical plate theory, COSEIK. April 11-12, 2013

 13. TD Hien, HC Noh, Probabilistic response of cantilever beam with spatially random elastic modulus, KOSACS). April 24-25 2014.

 3. Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1. Phạm Duy Hữu,  Đào Văn Dinh, Xây dựng mô hình dự báo tuổi thọ sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép phơi nhiễm Clorua, Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 7/2014, trang 23-26;

 2. Mai Văn Bắc, Nguyễn Hoài Cương, Tạ Duy Hiển, Dao động của dầm sandwich lõi mềm trên nền đàn hồi nhớt chịu lực tập trung di động đều, Tạp chí Cầu đường số 12, tháng 12 năm 2014.

 3. Phạm Duy Hữu, Bùi Trọng Cầu, Đào Văn Dinh, Dự báo thời gian lan truyền ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép phơi nhiễm Clo, Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 4/2014, trang 11-15.

 4. Nguyen Van Luat, Nguyen Trung Kien, FFT simulations and multi-coated inclusion model for macroscopic conductivity of 2D suspensions of compound inclusions (accepted), Vietnam Journal of Mechanics, 2015, ISSN 0866-7136.

 5. Nguyễn Hoài Cương, Mai Văn Bắc, Phân tích dao động của cáp dây văng chịu ảnh hưởng của gió mưa kết hợp, Tạp chí Cầu đường số 5, tháng 5 năm 2014.

 6.  Đào Văn Dinh, Đỗ Văn Trung, Tính toán và dự báo hệ số khuếch tán clo trong bê tông, Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 12/2013-07-11.

 7. Mai Văn Bắc, Nguyễn Hoài Cương, Tính toán khung thép theo một số phương pháp phân tích dẻo, Tạp chí Cầu đường số 9, tháng 9 năm 2013.

 8. Nguyen Trung Kien, Nguyen Van Luat, Pham Duc Chinh, Estimating effective conductivity of unidirectional transversely isotropic composites, Vietnam Journal of Mechanics, 2013, ISSN 0866-7136.

 9. Đỗ Văn Trung, Nghiên cứu tính toán cấu kiện chịu nén uốn có xét đến ảnh hưởng của lực cắt bằng mô hình giàn dẻo, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 03, tháng 03/2013, trang 10-14.

 10. Đào Văn Dinh- “Dự báo thời gian khởi đầu ăn mòn thép trong bê tông do phơi nhiễm Clo”- Tạp chí khoa học GTVT số 41-Tháng 3 /2013.

 11. Đào Văn Dinh – Bùi Trọng Cầu-“Mô hình dự báo tuổi thọ của kết cấu Bê tông cốt thép”  -Tạp chí khoa học GTVT số 25/2009.

 12. Đào Văn Dinh “Phân tích kết cấu bê tông cốt thép có xét tới sự giảm cứng do nứt”- Tạp chí khoa học GTVT số 34/2011.

4. Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

 1. Pham, P.V. and Mohareb, M. (2015b), Adhesive Stresses in wide flange steel beams bonded to GFRP plate under Transverse Response, The International Conference on Civil, Structural and Transportation Engineering, accepted for presentation, May 2015.

 2. Pham, P.V. and Mohareb, M. (2015c), Adhesive Stresses in wide flange steel beams bonded to GFRP plate under Twist, The International Conference on Civil, Structural and Transportation Engineering, accepted for presentation, May 2015.

 3. Bin-Chen Benson Hsiung, Sy-Dan Dao, Impacts from three-dimensional effect on the wall deflection induced by a deep excavation in Kaohsiung, Taiwan, The 15th Asian Regional Conference on Soil mechanics and Geotechnical Engineering, Fukuoka, Japan, November 2015.

 4. Hien, Ta-Duy, HC Noh,   "The effect of random material properties on the probabilistic behavior of functionally graded plates", 2014 11th world congress on computational mechanics (WCCM XI) MS269b, July 20-25, Barcelona, Spain 2014.

 5.  Hien, Ta-Duy, HC Noh,  "Analytical solution for the transient response of functionally graded rectangular plates subject to transverse loading",  2013 APCOM&ISCM Dec. 11-14, Singapore

 6. Hien, Ta-Duy, Nguyen Van Thuan, HC Noh,  "Analytical and Numerical Solutions of Functionally Graded Beams on Spring Supports",  2nd International Conference on Computational Design in Engineering (CODE2012), pp.83, Nov. 13-16, 2012, Phoenix Island, Jeju, Korea

 7. Nguyễn Trung Kiên, Mai Văn Bắc, Xấp xỉ tính chất vĩ mô của vật liệu đàn hồi hai chiều dạng nền và cốt liệu hai lớp, Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc 2014, Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học, 2014, ISBN 978-604-913-235-3.

 8. Nguyễn Văn Luật, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Đức Chính, Đánh giá bậc ba và mô phỏng số FFT cho hệ số dẫn một số vật liệu nhiều thành phần, Hội nghị cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc 8-9/11/2013, ISBN 978-604-913-212-4.

 9. Nguyễn Trung Kiên, Tính độ thấm của môi trường rỗng tuần hoàn dựa trên biến đổi Fourier, Hội nghị cơ học toàn quốc 2012.

 10. Bonnet G., Nguyen T K., V Monchiet., Yvonnet J, A numerical method coupling and NEXP FFT methods for computing the Overall response of nonlinear composites, ICCS16, International Conference on Composite Structures, Porto, 28-30 June, 2011.
 11. Hien Ta-Duy, HC Noh, Exact solutions for infinite uniform lamina composite beam, COSEIK, April.12-13, 2012
 12. Hien Ta-Duy, Nguyen Van Thuan, HC Noh, Free vibration of functionally graded beams with varying cross section on elastic foundation and spring supports, COSEIK. April 12-13, 2012.
 13. TD Hien, HC Noh, Closed-form solution for the dynamic response of functionally graded rectangular plates using a classical plate theory, COSEIK. April 11-12, 2013
 14. TD Hien, HC Noh, Probabilistic response of cantilever beam with spatially random elastic modulus, KOSACS). April 24-25 2014.
 15. Nguyen T K., G Bonnet., V Monchiet, Effective properties of nonlinear power law elastic periodic composites, Int. Conf. Theoret. Appl. Mech. (ICTAM 08), Adelaide, Australia (2008).

  Bản in

Quay về Khoa học

Các bài mới:

Các tin chính

Thông báo lớp ôn luyện Cơ học kết cấu 2017-2018
Cập nhật 5/12/2017

Điểm thi học lại môn Cơ học kết cấu F1 Chính quy K53
Cập nhật 21/11/2017

Thông báo lịch học lại lớp riêng Đợt 4 học kỳ 1 (2017-2018) Chinh quy
Cập nhật 24/10/2017

Điểm thi học lại môn Động lực học công trình (<15 SV)
Cập nhật 26/4/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI LỚP RIÊNG CÁC LỚP CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2106 - 2017 (CÁC LỚP KHÔNG ĐỦ SINH VIÊN MỞ LỚP CHUNG)
Cập nhật 21/3/2017

Cập nhật lịch học và phòng học lớp olympic Cơ học kết cấu
Cập nhật 4/2/2017

Thong báo lịch thi lại hệ tại chức, liên thông tháng 11 năm 2016
Cập nhật 12/11/2016

Thong báo lịch học lại lớp riêng môn Cơ xây dựng K54
Cập nhật 11/11/2016

Bài giảng Môn học Kết cấu BTCT theo 22-TCN 272-05
Cập nhật 21/10/2016

Số liệu BTL KCT lớp buổi tối N02
Cập nhật 12/10/2016

Gửi trao đổi
Giới thiệu

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1